Et Fontenehus er et klubbhus for mennesker med psykiske helseutfordringer. Klubbhuset organiseres og drives av medlemmene og klubbhusets ansatte medarbeidere i felleskap. Som deltagere i klubbhuset får medlemmene anledning til å ta del i alt arbeid som gjøres på klubbhuset og på denne måten få mulighet til å styrke sin tilhørighet og sitt egenverd.

Medlemmene arbeider sammen på Fontenehuset med store og små oppgaver og medarbeiderne deltar i arbeidet som støtte for det enkelte medlem.

Navnet «Fontenehuset» er hentet fra den gang en gruppe tidligere psykiatriske pasienter i New York etablerte en «club», et møtested, som de kalte Fontain House. Dette var i 1948. Dette huset har senere blitt modellen for alle de mer enn 450 lignende organisasjonene som senere er etablert rundt i verden. Fontenehusbevegelsen heter på engelsk Clubhouse International for å signalisere at dette er en medlemsbasert klubbhusbevegelse.

Fontenehuset på Kongsberg er finansiert av Helsedirektoratet, Kongsberg kommune og ved hjelp av gaver.

Dette tror vi på

I klubbhuset har vi troen på at alle kan komme seg videre og oppleve forbedring i etterkant av psykiske lidelser. Klubbhuset er et fellesskap av mennesker som ønsker at andre lykkes – uansett hvor lang tid det måtte ta. Vi har troen på at alle medlemmer har noe å bidra med, uansett hvor syke de er. Vi tror at arbeid og gode relasjoner til de man arbeider sammen med har en god effekt på oss mennesker, og at dette kan være en solid plattform for vekst.

De grunnleggende komponentene i vårt klubbhus

 1. Den arbeidsorienterte dagen
  Fontenehuset Kongsberg har åpent mandag – fredag, fra kl. 08:30 -16:00. Medlemmer og ansatte jobber sammen som kollegaer for å løse oppgaver som er viktig for driften av huset. Det er ingen klinisk behandling eller behandlingsorienterte tilbud ved huset.
 2. Arbeidsprogram
  Et hvert klubbhus skal ha et arbeidsprogram. Hos oss på Kongsberg har vi startet arbeidet med å skape arbeidsmuligheter for våre medlemmer i det lokale arbeidslivet. Vi satser på å ha skapt noen «overgangsarbeidsplasser» i løpet av 2017.
  En overgangsarbeidsplass er en deltidsjobb der arbeidsgiveren, medlemmet som arbeidstaker og Fontenehusets medarbeidere sammen tilrettelegger for at medlemmet skal gjennomføre en vellykket arbeidsperiode på 6-9 måneder. Lykkes vi godt kan medlemmet deretter gå over i ordinært arbeid.
 3. Utdanning
  Mange medlemmer opplever å få avbrutt utdannelsen på grunn av psykiske problemer. Fontenehuset vil hjelpe og støtte medlemmer som gjenopptar en eller annen form for utdanning i voksen alder. Vi har i tillegg et internopplæringsprogram som skal bidra til å heve det enkelte medlems allmennkunnskap.
 4. Fritidsprogram
  Medlemmer og ansatte arbeider sammen for å skape meningsfylte aktiviteter også utenom Fontenehusets åpningstider. Vi har en egen gruppe som jobber med dette. Noen ganger spiller vi bowling, noen ganger går vi tur i skogen, noen ganger går vi sammen på kino osv. Vi har i tillegg gunstige ordninger med reduserte priser eller gratis adgang på Energimølla, kinoen, jazzfestivalen, KIF-husets treningssenter og Kongsberghallen Bowling.
 5. Bistand i vanskelige situasjoner
  Våre medlemmer har ulike hjelpebehov. Fontenehuset er ikke noen behandlingsinstitusjon, men både medarbeidere og andre medlemmer kan bistå med vanskelige praktiske gjøremål. Eksempler på slik bistand kan være hjelp til å finne ordentlig bolig, finne frem til et relevant helsetilbud eller finne ut av offentlige støtteordninger og andre servicetilbud.
 6. Reach-out
  Alle Fontenehus har en reach-out-ordning. Det betyr at medlemmer som uteblir fra felleskapet over tid vil bli kontaktet. Vi vil på den måten bidra til å forhindre at medlemmene isolerer seg, men også gi medlemmene opplevelsen av å være savnet i felleskapet på klubbhuset. Ingen Fontenehus vil fungere uten at medlemmene er tilstede. Vi vil derfor aktivt arbeide for høy deltagelse i det daglige arbeidet.
 7. Beslutningsprosess og styring
  Det er viktig at alle blir hørt i beslutningsprosessene som har med klubbhusets drift å gjøre. Medlemmer og ansatte møtes i åpne fora for å diskutere viktige saker for fellesskapet. Konsensusprinsippet sikrer brukerstyring av huset, mens daglig leder har avgjørende myndighet om enighet ikke oppnås.

Fontenehusene i Norge har en egen nettside på fontenehus.no hvor dere kan finne mer utfyllende informasjon.
Clubhouse International er den internasjonale hovedorganisasjonen.
Clubhouse Europe jobber for å styrke Clubhouse International sitt arbeid i Europa.